198 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140
gabrielupathamschool@gmail.com
0-2876-8046 / Fax : 0-2468-0710

Structure


Structure

บาทหลวง ดร. อิทธิพล ศรีรัตนะ

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโรงเรียน


นางสาวนภาพร แซ่เห่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ ครูพิเศษ

นางสาวพิสมัย แสนเลิศ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน/
ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิภาพของนักเรียน/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑

นางรัชนีพร พันธ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา/
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวพัชราภรณ์ จุ้ยผึ้ง

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันคุ้มครองนักเรียน/
นายทะเบียน / หัวหน้างานฝ่ายจิตตาภิบาล/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ/
หัวหน้าระดับชั้น ป.๑/
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓

นางสาวพัชรี ศรีมันตะ

หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล /
หัวหน้างานปฐมวัย/
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓/๑ /
ผู้รับผิดชอบดูแลโภชนาการ

นางสาวบุญเจือ กล่ำเรือง

หัวหน้าช่วงชั้นประถมศึกษา/
หัวหน้างานแนะแนว/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/
หัวหน้าระดับชั้น ป.๔-๖/
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นายมีเกียรติ เวสารัช

หัวหน้างานมาตรฐาน/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/
ครูพิเศษ

๑) นางสาวสาริศา วงษ์คำ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

นางสาวนภาพร สว่างวงษ์ไว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

นายศุภชัย เมืองนาคิน

หัวหน้างานอาคารสถานที่และห้องพยาบาล/
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/
ครูพิเศษ /ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวจิราวรรณ วงศ์แหล้

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑

นางใจทิพย์ เย็นสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวทิพากร วริศวงศกร

ครูพยาบาล / ครูคู่ชั้น ป. ๒ / ครูพิเศษ

นางสาวสิริพร สิริดำรงกุล

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑

นางสาวณัฐนิชา ปิ่นเพชรสวรรค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวนภศรัณย์ เย็นใจ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นายณฐัวุฒิ ยิ้มฉาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีฯ / ครูพิเศษ

นายทศพล แซ่ล้อ

ครูพิเศษ

นายจักรกฤษ์ ลาพิมพ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวสิริรัตน์ ไตรวิจิตรคุณ

การเงิน/บัญชี

นางสาวทอฝัน รักไทย

ครูพิเศษ / ครูคู่ชั้น ป. ๓

นายสายปัญญา อินทะรังษี

สารสนเทศและงานธุรการ/
ครูคู่ชั้นป. ๑

Miss. Jeah Faith Albellar Gongob

ครูพิเศษ/
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.๑-ป.๓

๙) Mr. Gener Mendigo Crevillo

ครูพิเศษ/
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ป.๔-ม.๓

Mr. Jino Rambacal Senora

ครูพิเศษ/
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล