198 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140
gabrielupathamschool@gmail.com
0-2876-8046 / Fax : 0-2468-0710
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนแยกเป็นระดับชั้น และตารางอัตราค่าใช้จ่ายตามรายการ
ประกาศ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน


ระดับชั้น ค่าแรกเข้า ค่าอาหาร ค่าเล่าเรียน คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ห้องเรียน STEM ไฟฟ้า/แอร์ รวม
เตรียมอนุบาล 200.00 3,000.00 5,533.00 - - - 500.00 9,033.00
อนุบาล 1 200.00 3,000.00 2,756.75 - - - 500.25 6,257.00
อนุบาล 2 200.00 3,000.00 2,756.75 800.00 900.00 - 500.25 7,957.00
อนุบาล 3 200.00 3,000.00 2,756.75 800.00 900.00 - 500.25 7,957.00
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 200.00 - 2,671.75 1000.00 900.00 - 250.25 5,922.00
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 200.00 - 2,671.75 1200.00 900.00 - 250.25 6,122.00
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 200.00 - 2,381.75 1500.00 1,100.00 - 250.25 6,132.00

หมายเหตุ :

1. อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน เป็นรายการ 1 ภาคเรียน (ปีการศึกษามีจ านวน 2 ภาคเรียน)
             2. รายการที่มีการเก็บเพียงครั้งเดียว คือรายการค่าแรกเข้า (เฉพาะนักเรียนใหม่ในปีการศึกษานั้น ๆ)เอกสารสำหรับการสมัครเรียน


Sr no.
1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนา ปพ. 1 (หน้า - หลัง) จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน 1 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน 1 รูป
6. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีไม่มีบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 รูป
7. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 รูป
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี) จำนวน 1 รูป
แบบฟอร์มใบสมัคร