วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทางโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนแต่ละห้องเรียน
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำความดี "จิตอาสาพัฒนานักเรียน"


จิตอาสาพัฒนาชุมชน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม