โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

เกี่ยวกับรั้ว "คาเบรียลอุปถัมภ์

อัตลักษณ์ผู้เรียน GABRIEL

Gratitude = ความเคารพเชื่อฟัง

Achieve = ความมานะมุ่งมั่นสำเร็จ

Be public mind = มีจิตสาธารณะ

Reliality = ความไว้ใจ ความน่าเชื่อถือ

Integrity = ความสื่อสัตย์ ความซื่อตรง

Experience = ความฉลาดในประสบการณ์

Literacy = สมรรถนะในการเรียนรู้

เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนในฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ก่อตั้งเป็นเวลา 50 ปี และได้รับมอบกิจการโรงเรียนให้กับฝ่ายการศึกษาโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนตั้งอยู่ที่ แขวงบางประกอก เขตราษฏร์บูรณะ ในซอบสุขสวัสดิ์ 1 (หรือซอยรุ่งอรุณ เข้ามาประมาณ 200 เมคร มีป้ายชื่อโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา บริเวณใกล้เคียงได้แก่ ตลาดดาวคะนอง แยกจอมทอง สี่แยกมไหสวรรค์ ถนนสุขสวัสดิ์

นโยบายโรงเรียน

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนและผู้อื่นและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา รักและแสวงหาความรู้ มีความสามารถในทางวิชาการเพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน มีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
4. ส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยดี สมบูรณ์ทั้งกายและใจ รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอย่างมีคุณภาพ
5. ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม  มีจิตสำนึกในการใช้สิ่งของต่างๆ อย่างรู้คุณค่าและอนุรักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป
6. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา วิเคราะห์ผู้เรียน ศึกษาวิจัยและนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน
7. ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสำนึกที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักว่าตนเป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมของตนให้น่าอยู่ได้
8. ปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อผู้เรียน และชุมชนในการจัดทำกิจกรรมด้านความรู้ จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพียงพอและเหมาะสม

เป้าหมาย (GOALS)

1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษา เป็นนวตกรรม ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
3. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วยนวตกรรม
7. โรงเรียนมีการพัฒนาครู บุคลากร สร้างนวตกรรม ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้  ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก