198 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140
gabrielupathamschool@gmail.com
0-2876-8046 / Fax : 0-2468-0710

การรับสมัครนักเรียน

เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดหลักสูตรสามัญ และหลักสูตร IEP ระดับมัธยม แผนวิทย์ คณิต และคณิต-จีน

ห้องเรียน STEM

บูรณาการโดยเน้นความรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรม (Engineering : E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics :M) ทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ซึ่งสามารถนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม เช่น การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหุ่นยนต์ เป็นต้น.

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติที่มากด้วยประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

- โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ - นายกรัฐมนตรี มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนดีเด่นด้านกีฬา (มวยไทย) ปีการศึกษา 2562 - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องยิงกระสุน งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี สมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 - รางวัลชนะเลิศประกวดร้องเพลง โครงการศิลปะหัตถกรรม ระดับ สพฐ. ปีการศึกษา 2562.

เป้าหมายโรงเรียน (Goal)

1. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการจัดการศึกษา เป็นนวัตกรรมตามอัตลักษณ์การศึกษา คาทอลิก
3. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
4. โรงเรียนมีการพัฒนามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา คาทอลิก
5. สถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
6. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม
7. โรงเรียนมีการพัฒนาครู บุคลากร สร้างนวัตกรรม ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก


Teaching Your Child Some Good Manners

Join Now

โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

0 Thai Teachers
0 foreign teachers
0 Students
0 Years Experience

วิสัยทัศน์(Vision)

นักเรียนโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาสู่ระดับสากลบนพื้นฐานความ เป็นไทย